Home > Privacyverklaring
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING FEDERATIE NRK 
Versie 22 mei 2018 

FEDERATIE NEDERLANDSE RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE 

Postbus 420 
2260 AK  Leidschendam 

Tel: (070) 444 06 60 
Fax: (070) 444 06 61

Synthesium gebouw C 
Loire 150, 2491 AK  Den Haag

E-mail: info@nrk.nl 
Website: www.nrk.nl

PRIVACYVERKLARING FEDERATIE NRK 
Algemeen: 
Federatie NRK, gevestigd aan Loire 150, 2491 AK  Den Haag, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
www.nrk.nl Loire 150, 2491 AK  Den Haag 070-4440660 
 
mr. H.E.M. Schutjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Federatie NRK Hij/zij is te 
bereiken via info@nrk.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Federatie NRK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam;
- Functie (voor zover door u verstrekt);
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- Locatiegegevens (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
- Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
- Bankrekeningnummer (voor zover door u verstrekt);
- Federatie NRK analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
- Federatie NRK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

De Federatie NRK verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen 
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Gebruik van uw gegevens 
Federatie NRK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- Het verstrekken van informatie aan de leden;
- Het verstrekken van informatie aan derden;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine e.d. aan leden en derden (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven);
- U te kunnen benaderen via telefoon of e-mail of anderszins indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten e.d. bij u af te leveren;
- Om uw facturen te sturen en uw betaling af te handelen;
- U uit te nodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, beurzen en seminars e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Federatie NRK neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 
De Federatie NRK bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard.  
 
Dit betekent dat wij de gegevens bewaren zolang u een relatie heeft met de Federatie NRK.  
De financiële en administratieve gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is. 
Ledenlijsten, deelnames aan bijeenkomsten , seminars, vergaderingen etc. komen in een 
historisch archief.  
 
Gezamenlijke database 
Federatie NRK verwerkt uw persoonsgegevens in een gezamenlijke database met de andere bij de 
NRK aangesloten verenigingen en stichtingen. Hiervoor is een regeling opgesteld waarin de 
verantwoordelijkheden en verplichtingen over o.a. beveiliging en vertrouwelijkheid zijn 
beschreven. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Federatie NRK deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  
Met organisaties die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens.  
Federatie NRK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Federatie NRK 
uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
 
De Federatie NRK geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese 
Economische Ruimte. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Federatie NRK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging 
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische 
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 
onrechtmatig gebruik. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall.  
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Onze medewerkers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan 
derden die door ons worden ingeschakeld. 
 
Websites, sociale media etc. van derden 
Op onze website zijn links naar derden opgenomen. De Federatie NRK draagt geen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan 
met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze deden te lezen. 
 
Foto’s, video’s etc. 
Op door de Federatie NRK georganiseerde bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen etc. 
kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen 
door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven, tijdschriften etc. Door 
een bijeenkomst, evenement, vergaderring etc. te bezoeken stemt u in met publicatie van de daar 
gemaakte beeld- en/of geluidsopname. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Federatie NRK en heeft u 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar info@nrk.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
De Federatie NRK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Federatie NRK behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen.  
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.