Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-04-2024 Belgiƫ en Nederland bundelen krachten voor betere traceerbaarheid export plasticafval
Belgiƫ en Nederland bundelen krachten voor betere traceerbaarheid export plasticafval

Valipac (de Belgische organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen) en Verpact (haar Nederlandse tegenhanger voor bedrijfsmatige en huishoudelijke verpakkingen) tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van een certificeringssysteem voor recyclers van plastic. Deze overeenkomst is de start van een Europees samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat Belgisch en Nederlands verpakkingsafval ook buiten de EU volgens Europese normen wordt gerecycled. Met deze samenwerking anticiperen Valipac en Verpact op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. NRK Recycling heeft lang en nadrukkelijk bij het voormalig Nedvang gepleit voor een dergelijk systeem. De nieuwe samenwerking stemt dan ook tevreden.

Meer transparantie op Europese schaal
Op dit moment voeren België en Nederland controles uit. Het Belgische en Nederlandse bedrijfsmatige verpakkingsafval dat buiten de EU wordt gerecycled wordt onder strikte, wettelijk vastgelegde voorwaarden geëxporteerd.

Valipac en het Afvalfonds streven ernaar de uiteindelijke bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval beter te identificeren en audits uit te voeren bij lokale recyclers om ervoor te zorgen dat zij niet alleen voldoen aan de lokale wetgeving m.b.t. vergunningen, maar ook aan de geldende milieunormen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd door Europa en de Belgische en Nederlandse overheden. Beide organisaties willen erop toezien dat de recycling buiten de EU op vergelijkbare wijze gebeurt als binnen de EU.

Striktere voorwaarden voor plastic export
Met deze samenwerking anticiperen Valipac en het Afvalfonds op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf 2026 is het exporteren van plasticafval naar niet OESO-landen niet langer toegestaan. Export van plasticafval naar OESO-landen zal nog alleen toegestaan worden als de installaties ter plaatse vooraf een audit ondergaan om te garanderen dat recycling onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt als binnen Europa (de zogenoemde Broadly Equivalent Conditions).

Valipac en het Afvalfonds werken in dit verband nauw samen aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de export van afvalstoffen. Dit auditprotocol waarborgt een uniforme interpretatie van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving beoordeeld wordt.

Betrokkenheid van NRK Recycling
Ben Kras, co-voorzitter NRK Recycling is nauw betrokken geweest bij het tot stand brengen van deze samenwerking: 'Samen met enkele leden van NRK Recycling probeerden wij al geruime tijd een systeem op te zetten dat de traceerbaarheid van de plasticafvalstromen zou kunnen borgen. Vanuit de (Europese) regelgeving dienen wij als afvalinzamelaars en -exporteurs aan strikte regels te voldoen, maar een goed functionerend en liefst geautomatiseerd systeem om dit te kunnen aantonen ontbrak nog altijd. Ieder bedrijf moest dit voor zichzelf zien te organiseren met de wetenschap dat we in Europa helaas geen uniforme interpretatie van de regelgeving hebben.'

'De gesprekken hierover zijn al in een vroeg stadium aangegaan met IL&T, Nedvang en Valipac. Die laatste is als organisatie het meest voortvarend hiermee aan de slag gegaan. In nauwe samenwerking met ons en enkele van onze leden is een prima certificeringssysteem opgezet dat nu na België ook verder in Europa of zelfs wereldwijd uitgerold kan worden. De samenwerkingsovereenkomst met Verpact is een vervolg hierop en zijn we als brancheorganisatie blij mee maar vooral ook trots op.'

Bronnen: Verpact