Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-11-2023 NRK Recycling pleit voor eerlijke rekenregels bij acceptatie massabalans
NRK Recycling pleit voor eerlijke rekenregels bij acceptatie massabalans

NRK Recycling (branchevereniging voor kunststofrecyclers in Nederland) pleit voor eerlijke massabalansrekenregels. Chemische recycling klopt steeds nadrukkelijker op de deur. Het berekenen van recycled content na chemische recycling is lastig. Massabalans is een veelgenoemde methode hiervoor, maar hiervan zijn verschillende varianten mogelijk. De wijze van invulling heeft een groot effect op het speelveld tussen mechanische en chemische recyclers. Een gelijk speelveld is essentieel om zoveel mogelijk CO2 te besparen met recycling.

Het belang van chemische recycling wordt erkend door NRK Recycling. Er moet een stabiel regulerend kader komen zodat er kan worden geïnvesteerd in chemische recycling – net als voor mechanische recycling. Harmonisatie van rekenregels voor recycled content via massabalans draagt hieraan bij. NRK Recycling wijst erop dat de rekenmethode van massabalans geen carte blanche moet geven aan chemische recycling. Hoe groter het aandeel chemische recycling ten opzichte van mechanische recycling, hoe minder milieuwinst uit recycling, blijkt uit een rapport van CE Delft. Waar mechanisch mogelijk is, moet niet chemisch gerecycled worden.

Standpunt Chemical Recycling Europe zorgelijk
Recentelijk richtten twintig Europese brancheorganisaties zich in een gezamenlijke brief tot de EU-lidstaten. In de brief pleiten zij ervoor om vrije allocatie (brandstof uitgezonderd) aan te nemen als de geharmoniseerde massabalansmethode van de EU. Dit betekent dat de theoretische hoeveelheid gerecyclede kunststof, vrij kan worden toegewezen aan de verschillende outputs (brandstoffen uitgezonderd). CE Delft onderbouwt in hun rapport juist zorgt voor een ongelijk speelveld, ten koste gaat van milieuwinst uit recycling en greenwashing in de hand speelt.

Position paper EuRIC
EuRIC (federatie van Europese recyclers) heeft een position paper uitgebracht over chemische recycling. NRK Recycling steunt deze standpunten en acht deze essentieel voor een level playing field tussen mechanische en chemische recyclers. Drie aanbevelingen van EuRIC, gesteund door NRK Recycling:

1. Er moet eerlijk gerapporteerd worden over recycled content;

2. Een kredietmethode botst met de inspanningen van de EU om greenwashing te vermijden;

3. Een kredietsysteem zal, als het niet wordt ingeperkt, het wantrouwen in de markt en bij de consument doen toenemen.

1 – Er moet eerlijk gerapporteerd worden over recycled content:
Eerlijk rapporteren kan door middel van proportionele allocatie en rollend gemiddelde. Als rapportage daarmee economisch niet haalbaar is omdat de hoeveelheden recycled polymeerinput te klein zijn voor een praktische toepassing, dan toont dit duidelijk aan dat chemische recycling een technologie is die meer onderzoek nodig heeft om haar beloften waar te maken. Outputs uit chemische recycling die worden gebruikt als brandstof, mogen nooit worden meegenomen in recycled content percentages.

2 – Een kredietmethode botst met de inspanningen van de EU om greenwashing te vermijden:
De plastic afvalcrisis wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan informatie en bewustzijn bij het publiek en overheden. Met een kredietmethode zou de plasticindustrie kunnen communiceren dat een product waarvoor geen recyclingoplossing bestaat (door gebrek aan een goed inzamelings- en scheidingssysteem of een gebrek aan technologie) tot 100% recyclaat bevat, terwijl het in feite geen of een zeer lage hoeveelheid bevat.

3 – Een kredietsysteem zal, als het niet wordt ingeperkt, het wantrouwen in de markt en bij de consument doen toenemen:
Op de lange termijn is een kredietmethode (mits niet ingeperkt) schadelijk voor het bereiken van een echte circulaire economie, omdat een dergelijk systeem de inspanningen op het gebied van ecologisch productontwerp afzwakt en recyclingproblemen in stand houdt.

Position paper Plastics Recyclers Europe
Plastics Recyclers Europe (PRE, branchevereniging voor kunststofrecyclers in Europa) bracht onlangs ook een position paper uit. Hierin wordt gesteld dat welke methode ook wordt gekozen, deze toepasbaar moet zijn voor mechanische én chemische recycling. Als dit niet wordt gedaan, verdwijnt het gelijke speelveld. Traceerbaarheid moet hierbij altijd de hoogste prioriteit hebben – al is het maar om te voorkomen dat recycled content dubbel wordt meegewogen. De ‘fuel exempt methode’ waar de twintig brancheorganisaties voor pleiten, zorgt ervoor dat allerlei bijproducten als recycled content mogen meewegen. In de praktijk hoeft dat dan niet in het plastic te zitten. PRE pleit daarom voor een massabalansmethode met een rollend gemiddelde. Kredietverhandeling moet alleen worden toegestaan als mechanische recyclers hier ook gebruik van kunnen maken. NRK Recycling steunt dit standpunt.

Kortom, massabalans met vrije allocatie (al dan niet met brandstoffen uitgezonderd) zorgt voor een lagere milieuwinst en een oneerlijk speelveld tussen mechanische en chemische recyclers. Chemische recyclers kunnen recycled content claims plakken op producten met de hoogste marktwaarde, terwijl mechanische recyclers dit niet kunnen. Dit biedt ruimte voor greenwashing en de potentiële reputatieschade voor de kunststofindustrie van dien. NRK Recycling erkent echter wel degelijk dat we chemische recycling nodig hebben. Proportionele allocatie lijkt een rol te kunnen spelen in combinatie met een rollend gemiddelde – of anders een kredietmethode onder (zeer) strenge eisen – waarmee greenwashing wordt voorkomen. Hiermee wordt het speelveld tussen mechanische en chemische recyclers zo gelijk mogelijk gehouden.