Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-02-2023 Europees Parlement wil strengere regels voor export EVOA/WSR
Europees Parlement wil strengere regels voor export EVOA/WSR

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) te herzien. De Commissie stelt maatregelen voor om de overbrenging van afvalstoffen voor hergebruik en recycling binnen de EU te vergemakkelijken. Met betrekking tot de export van afval uit de EU stelt de Commissie voor het regime aan te scherpen. Export 'voor verwijdering' (storten en verbranden zonder energieterugwinning) uit de EU is nu al verboden. Voor de export die wel is toegestaan, de zogenaamde export 'voor nuttige toepassing', is het voorstel om exporteurs voortaan te verplichten om middels onafhankelijke audits aan te tonen dat hun afval buiten de EU op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwerkt.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft verregaande amendementen op het voorstel ingediend. Voor kunststoffen hebben deze amendementen grote gevolgen.

Voorstel Commissie ENVI
Voor kunststof afval wordt een exportverbod voorgesteld naar landen buiten de EU en EVA/EFTA. Het voorstel is om het exportverbod naar niet-OESO-landen in te laten gaan drie jaar nadat de herziene EVOA in werking is getreden en voor export naar OESO-landen vier jaar na inwerking treding.

Ook voor de export binnen Europa zijn belangrijke wijzigingen voorgesteld. 1) De codes EU3011 enY48 komen te vervallen. Dit betekent dat PVC van de Groene Lijst verdwijnt en transport van PVC intra-EU dus alleen nog mag met kennisgeving. 2) Verder wordt export van afval dat POPs bevat, alleen toegestaan met kennisgeving. Hierbij wordt geen drempelwaarde genoemd. Dit verhoogt de administratieve last en stimuleert hergebruik en recycling van PVC binnen de EU niet.

Het Europees Parlement heeft op 17 januari met grote meerderheid ingestemd met het door ENVI gewijzigde voorstel. Uitslag: 594 voor, 5 tegen, 43 onthoudingen.

Vervolgstappen
De komende maanden zal de Europese Raad een standpunt innemen aangaande dit thema. In september stemt de Raad hierover en zal de zogenaamde triloog starten: onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad over wetgevende voorstellen. De Raad wordt gevormd door alle lidstaten en die hebben tot juni om hierover een positie in te nemen.

Reactie NRK Recycling
In samenwerking met o.a. PRE en EuRIC maakt NRK Recycling zich hard voor een stabiele afzetmarkt en stabiele input van afval voor kunststof recyclers. NRK-Recyling zal bij het Ministerie van I&W en in Brussel lobbyen voor behoud van exportmogelijkheden. Deze zijn nodig om circulariteit wereldwijd te bevorderen: ook computerbouwers in Azië moeten kunnen werken met recyclaat. Daarnaast wordt kunststof afval in Nederland verbrand wanneer er geen afzetmarkt voor is. Dit moet worden voorkomen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Thomas Hobé, secretaris van NRK Recycling, via hobe@nrk.nl