Home > Nieuws > Nieuwsbericht
05-09-2017 KIDV brengt kunststofketen integraal in kaart

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft eind augustus de uitkomsten van haar studie Kunststofketenproject deel 1 gepubliceerd. Het verder sluiten van de kunststof verpakkingsketen is een belangrijke uitdaging om een gesloten grondstoffenkringloop en een circulaire economie te realiseren. Dit onderzoek heeft de kunststofketen voor het eerst integraal in kaart gebracht en doorgelicht. Het KIDV onderzoek biedt een breed pakket aan oplossingen waarmee alle ketenpartners stappen kunnen zetten voor het verder sluiten van de kunststofketen.
Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Het verder sluiten van de keten is positief voor het milieu door meer hergebruik of recycling. Er wordt minder verbrand, meer gerecyclede kunststoffen ingezet en er is minder virgin kunststof nodig. Ook is sluiting van de kunststofketen economisch nodig, zodat recyclaat kan concurreren met virgin materiaal en een vraaggestuurde markt tot stand kan komen. De markt vraagt constante kwaliteit en een constant aanbod. Een volledige sluiting van de keten kan echter alleen met maatregelen die deels buiten de kunststof verpakkingsketen liggen.

Combinatie van maatregelen
Het onderzoek naar de kunststofketen is uitgevoerd via zeven deelonderzoeken. Het biedt inzicht in de werking van de kunststofketen en laat zien op welke punten in de keten maatregelen effectief zijn. Ook blijkt dat ketenpartijen met een slimme combinatie van maatregelen de kunststofketen zowel qua grondstoffen als economisch verder kunnen sluiten in de periode 2018 - 2022. Dat begint bij de producenten die verpakte producten op de markt brengen. Via financiële prikkels kan ervoor worden gezorgd dat verpakkingen beter te recyclen zijn en/of recyclaat bevatten.

Milieuwinst
Kwalitatieve en kwantitatieve milieutoetsen van de interventies laten zien dat minder gebruik van fossiele grondstof en meer inzet van gerecyclede kunststof leiden tot milieuwinst. De kwantitatieve milieutoets op CO2–uitstoot en milieu-impact toont dat de gezamenlijke interventies tot een lagere netto klimaatimpact van circa 140 kton CO2- (eq.) leiden ten opzichte van de situatie in 2030 als er geen interventies worden doorgevoerd. Dit is een vermindering van de klimaatimpact van ruim 40%.  

Download het rapport 'Recycling van kunststofstromen van bedrijven' en de samenvatting van de 'Milieukundige beoordeling interventies'.
Meer informatie staat ook op de website van het KIDV.

Bronnen: www.kidv.nl